دوره­ ای است 3 ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مركز به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن، از مركز خارج می­شوند. زمان این دوره با تصویب شوراي مركز حداكثر تا 5 سال قابل تمديد است.

access deny